Kancelaria Adwokacka

Ewelina Działek

Świadczy usługi profesjonalnej obsługi prawnej zarówno na rzecz osób fizycznych,

przedsiębiorców, jak i podmiotów gospodarczych.

Zakres usług kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, umów oraz opinii prawnych, analizę projektów umów jak również windykację należności oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym. Nadto, kancelaria zajmuje się reprezentacją w sporach zarówno sądowych, jak i przedsądowych, przed organami: ścigania, administracyjnymi, państwowymi oraz publicznymi, jak również innymi instytucjami.

 

Najważniejszym celem, który przyświeca kancelarii jest rzetelność, pełne zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.

O MNIE

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Zdobywałam doświadczenie zawodowe już na studiach podczas udzielania nieodpłatnych porad prawnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej, a następnie podczas odbywania aplikacji adwokackiej - pracując w krakowskich kancelariach oraz współpracując z kancelariami w Nowym Sączu.

Jestem również mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, a także Sądzie Okręgowym w Krakowie. Ponadto, jestem doktorantką na studiach doktoranckich z dyscypliny nauki prawne oraz przygotowuję rozprawę doktorską z zakresu kryminologii.


W ramach doskonalenia zawodowego, chętnie uczestniczę w licznych konferencjach naukowych m.in.:


Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Instytut Badawczy, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A

Tytuł: „Miejsce zdarzenia. Oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar”


Organizator: Polska Akademia Umiejętności, Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Tytuł: "Leon Wachholz - w 150 rocznicę urodzin, w 75 rocznicę śmierci."


Organizator: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Katedra Prawa Karnego UJ, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Okręgowa Rada Adwokacka, Sąd Okręgowy w Krakowie, Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia".


Organizator: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

Tytuł: VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…“


Organizator: Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytuł: "RODO w kontekście prawa medycznego"


Organizator: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza - Modrzewskiego

Tytuł: "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo"

REFERAT: „Dokonanie prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu art. 178a § 1 kk lub art. 87 § 1 kw. Zagadnienia wybrane.”


Organizator: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza - Modrzewskiego

Tytuł: "Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych – wykrywanie i zapobieganie – aspekty praktyczne"


Organizator: Instytut Psychologii UJ, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ

Tytuł: X Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej


ADWOKAT Rabka – Zdrój


Jestem także autorką kilku publikacji naukowych:


 • Knapczyk E., Istota obrony koniecznej w polskich kodeksach karnych, Państwo i Społeczeństwo nr 4/2014, s. 117-132;
 • Działek E., Wartość diagnostyczna identyfikacji pistoletu na podstawie śladów na łuskach i pociskach, Problemy Kryminalistyki, nr 293/2016 s. 15 - 21; https://problemykryminalistyki.pl/pliki/dokumenty//dzialekwartoscdiagnostyczna.pdf
 • Widacki J., Działek E., Kryminologia Leona Wachholza. Od fascynacji antropologią kryminalną do prawa kontrastu, [w:] Leon Wachholz - życie i dzieło, Widacki J., (red.), Kraków 2019;

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI KANCELARII

 

prawo cywilne

Prawo cywilne

(w szczególności sprawy z zakresu: prawa spadkowego, rodzinnego, o zapłatę, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, ochrona dóbr osobistych, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, o wyjawienie majątku dłużnika)

 • reprezentacja przed sądami, urzędami i innymi instytucjami, a także mediatorem;
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach cywilnych, w tym m. in wezwań do zapłaty, pozwów, zażaleń, sprzeciwów od nakazu zapłaty, wniosków o zabezpieczenie, apelacji, skarg kasacyjnych;
 • sporządzanie, opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz zabezpieczanie ich wykonania;

 

Prawo karne

 • obrona oskarżonego przed sądem oraz organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w sprawach przestępstw, oraz wykroczeń;
 • reprezentacja pokrzywdzonego przed sądem oraz organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w sprawach przestępstw, oraz wykroczeń
 • pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub pozbawionym wolności;
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach karnych w tym m. in zawiadomień, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

 

Prawo karne
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa i bieżąca obsługa przedsiębiorców oraz działalności przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie postępowań rejestrowych oraz tworzenie i likwidacja spółek kapitałowych;
 • prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • sporządzanie, opiniowanie umów gospodarczych oraz zabezpieczanie ich wykonania;
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach gospodarczych w szczególności pozwów o zapłatę, pozwów o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki, pozwu o wyłączenie wspólnika ze spółki, sprzeciwów od nakazów zapłaty, skargi pauliańskiej;
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.